Konstruktív életvezetés (2018)

Ismerje meg a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium ifjúságpasztorációs munkájáz, valamint az ignáci lelkiségen alapuló életvezetési készségek fejlesztését a jezsuita iskolakultúrában. Barátainknak 2018. tavasz – Konstruktív életvezetés

Együttérzés, lelkiismeretesség, elkötelezettség, szakmai igényesség – az ignáci pedagógia, a másokért élő ember nevelésének négy alappillére. Ezt a négy pillért fejlesztjük, erősítjük, csiszoljuk diákjainkban az iskolai évek alatt, mert meggyőződésünk, hogy ez az a szilárd, biztos alap, melyre építve a jezsuita diák hitét tevékenyen megélő, sikeres és boldog felnőtté válik, aki elkötelezett a társadalom emberségesebbé, igazságosabbá, méltányosabbá alakítása iránt.

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium rendszeres gyakorlatai, a napi examen, a reflexió, a lelkigyakorlatok, életmódhétvégék alakítják ki lelkiségünket és a belső késztetést iskolánk dolgozóiban, diákjaiban és a szülőkben, hogy Istennel és embertársainkkal való kapcsolatunkban, tanítási és tanulási feladatainkat végezve környezetünkkel és a teremtett világgal tevékeny harmóniában éljünk.

Nevelési koncepciónk alaptézise, hogy konstruktív életvezetéssel diákjaink egyre eredményesebb tanulókká, erősebb jellemű, kiteljesedettebb életet élő, szabad, tudatos, korszerű kompetenciákkal rendelkező emberekké váljanak, akik saját életükért, egészségükért és a jövőjükért felelősséget vállalva képesek jó döntéseket hozni, másokkal gyümölcsözően együttműködni, és így szolgálatára lenni a világnak és a társadalomnak.

2018-tól tervezzük bevezetni iskolánkban az ÉLETREVALÓ iskolakultúra-fejlesztő programot, amelyet Stephen R. Covey A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása című művének módszere alapján dolgoztak ki. Az ÉLETREVALÓ program bevezetésével egész intézményünk fejlesztését célozzuk meg, beleértve pedagógusainkat, diákjainkat, szülői közösségeinket.

Az ÉLETREVALÓ program különböző életkoroknak megfelelő tananyagokat és módszertant alkalmaz az óvodától a középiskoláig, illetve a tanárképzésig. Olyan alapelveket integrál már meglévő iskolai rendszereinkbe és tananyagunkba, amelyek segítségével pedagógusaink továbbfejleszthetik diákjainkban a jellembeli és életvezetési kompetenciákat, melyek – a magas szintű tanulmányi előmenetelt elősegítve és kiegészítve – maximalizálják személyes tehetségük kibontakoztatását, és biztosítják eredményességüket a jelenben és a még ismeretlen jövőben is.

A program iskolánk működésének három kulcsterületét – vezetés, intézményi kultúra, a tanítás-nevelés-tanulás folyamatának egyensúlya – érintve támogatja az ignáci pedagógiai célkitűzéseket. Mindezek mellett a nevelési célok megvalósításához kiválóan alkalmas gyakorlatias eszköztárat és módszertant nyújt pedagógusainknak.  A program bevezetése közel hárommillió forint alaptőkét, megszilárdítása hároméves intenzív képzési folyamatot igényel.

Az akkreditált képzés első lépésében a pedagógusok megismerkednek a módszer részleteivel. Először az osztályfőnökök és szaktanárok sajátítják el a hét szokás paradigmáját, módszertani eszköztárát. A fejlesztés mindhárom évében folyamatosan módszertani képzésen vesznek részt, hogy a gazdag pedagógiai gyakorlatból merítve iskolánk és diákjaink igényeire szabhassák a módszert. A pedagógusok munkáját és a program megszilárdulását belső coachok is segítik, hogy a program anyagát hatékonyan integráljuk iskolánk tanító-nevelő munkájába.

Így végül a diákok képessé válnak, hogy életükben, tanulmányaik és később munkájuk során tudatosan alkalmazzák a módszert.

Kérjük, támogassa kampányunkat, hogy a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban is elindulhasson az ÉLETREVELÓ program. Biztosítson lehetőséget pedagógusaink számára a képzésben való részvételre, hogy ezáltal még inkább megvalósulhasson törekvésünk a másokért élő emberek nevelésére.

Támogatási lehetőségek:

Banki átutalással a Jézus Társasága Alapítvány, JTA – Miskolc számlájára:

11100104-18064333-17000002 (CIB Bank)

A megjegyzésrovatban az utalásnál kérjük feltüntetni: “Fényi – ÉLETREVALÓ”

Frissítve: 2021. július 23.